ACTA KINESIOLOGICA
Menu
prof.dr.sc.Dobromir Bonacin
Natrag
Formiranje ocjene
Početna

NAČIN FORMIRANJA OCJENE: Student prikuplja bodove za kolegij za cijelo vrijeme trajanja nastave u aktivnostima predavanja, vježbi, seminara, ispita, ali i u samostalnom izvannastavnom obliku poput konzultacija, sudjelovanja na seminarima i slično. Njegov rad se prati i evidentira. Svaki pojedini sadržaj mora biti pozitivan da bi se bodovi po tom sadržaju priznali. Konačna ocjena je skup svih sadržaja koji se pozitivno ocijene. Maksimalani broj bodova koje student može skupiti kroz različite sadržaje je 100. Minimalni broj bodova, a da se zadovolje svi pojedinačni sadržaji je 51. Uvjet za izlazak na pismeni ispit ili priznavanje kolokvija je pozitivno ocijenjen seminarski rad. Ukoliko su oba kolokvija pozitivna, priznaju se kao rezultat pismenog ispita, ako to student prihvaća. Ako ne, može rješavati pismeni ispit i ako je rezultat bolji od kolokvija priznaje se. Nije dovoljno riješiti jedan kolokvij pozitivno, već oba ili cjeloviti pismeni ispit. Ako je samo jedan kolokvij pozitivan, student može na pismenom ispitu rješavati preostali kolokvij, što najavi u prijavi. Seminarski rad se predaje u skladu s odredbama a min. 10 dana prije ispita. Ako bez usmenog ispita prikupi manje od 51 bod (min. 35), mora na usmeni ispit. Sa 51 - 70 bodova bez usmenog ispita može dobiti najviše D tj. 7 ili 3.

SADRŽAJI koji se evidentiraju su:
1. Aktivnost (dolasci, angažiranost, prijedlozi, rješenja,...); 2. Posebnost (ideje, isticanje, seminari, simpoziji,...); 3. Seminarski radovi i radionice / Case Study Methods rada/; 4. Kolokvij 1 - rezultat na kolokviju 1/2 pismenog ispita; 5. Kolokvij 2 - rezultat na kolokviju 1/2 pismenog ispita; 6. Pismeni ispit - rezultat na ispitu; i 7. Usmeni ispit - rezultat na ispitu.

NAPOMENA uz evidentiranje sadržaja:
Obveza je studenta da iskazuje svoje sposobnosti i znanja na sadržajno predviđene načine. Kolokviji / ispiti nisu dovoljni za savladavanje materije pa ni za konačnu pozitivnu ocjenu. Student osim nastave ima na raspolaganju vrijeme, mogućnosti, konzultacije, e-mail za komunikaciju s nastavnim osobljem i drugo. To jednako vrijedi za redovite i za izvanredne studente.

NAPOMENA uz ocjenjivanje sadržaja: U konačnu ocjenu NE ulazi prosječna ocjena sadržaja, već suma ukupnih bodova koja se preračunava prema tablici koja se nalazi niže u konačni rezultat. Primjer točne konačne ocjene: 2 + 5 + 30 + 27 + 27 = 91 => A (10), a ne: D(7)+A(10)+A(10)+B(9)+B(9) = 45 => B (9).

SADRŽAJI se boduju (osim aktivnosti i posebnosti):
1. Manje od 12.00 bodova - student nije zadovoljio (FX); 2. Od 12.00 - 15.99 bodova - student nije zadovoljio (F); 3. Od 16.00 - 18.99 - ocjena E tj. brojčano 6 (2); 4. Od 19.00 - 21.99 - ocjena D tj. brojčano 7 (3); 5. Od 22.00 - 24.99 - ocjena C tj. brojčano 8 (4); 6. Od 25.00 - 27.99 - ocjena B tj. brojčano 9, (5); i 7. Od 28.00 - 30.00 - ocjena A tj. brojčano 10 (5).

KONAČNA OCJENA: U konačnu ocjenu ulazi suma svih bodova prikupljenih na način da je svaki pojedinačni sadržaj pozitivno ocijenjen. Ukoliko student na kraju prikupi manje od 40.00 bodova (FX), treba ponovno upisati isti kolegij (tj. određuje mu se način rješavanja kolegija u skladu sa zakonom, statutom i pravilima i aktima institucije). Student koji dobije konačnu ocjenu F ne mora ponovno slušati kolegij.

NAPOMENA uz konačnu ocjenu:
Konačna ocjena se izražava slovnom oznakom po Europskom modelu (A, B, C, D, E, F, FX), ali se uz nju izražava brojčana ocjena (10, 9, 8, 7, 6, npr. BiH) ili (5, 4, 3, 2, npr. RH). Ocjena "Nije zadovoljio" uz F ili FX ne upisuje se u Index. Uz te ocjene još se izražava i postotak savladanosti materije koji odgovara realiziranom i usvojenom u nastavi.

Sadržaj
Aktivnost
Posebnost
Seminari
(Kolokvij 1)
(Kolokvij 2)

Pismeni ispit
Usmeni ispit
Bodovi
1 - 5
2 - 5
16 - 30
(8 - 15)
(8 - 15)

16 - 30
16 - 30
Sadržaji - bodova
Manje od 12.00
12.00 - 15.99
16.00 - 18.99
19.00 - 21.99
22.00 - 24.99
25.00 - 27.99
28.00 - 30.00
Sadržaji - ocjena
FX (Nije zadovoljio)
F (Nije zadovoljio)
E (6) (2)
D (7) (3)
C (8) (4)
B (9) (5)
A (10) (5)
Konačni bodovi
Manje od 40.00
40.01 - 50.00
50.01 - 60.00
60.01 - 70.00
70.01 - 80.00
80.01 - 90.00
90.01 - 100.0