ACTA KINESIOLOGICA
Menu
prof.dr.sc.Dobromir Bonacin
Natrag
Seminari
Početna

PRAVILA ZA SEMINARSKI RAD

Za sve seminarske radove vrijede slijedeća pravila:
01. Seminarski rad je uvjet za izlazak na ispit. Bez pozitivno ocijenjenog seminarskog rada studentu se ne može upisati ocjena.
02. To je samostalni rad studenta koji je određeni zadatak dobio, osim u rijetkim slučajevima kad ga ostvaruje više studenata zajedno.
03. Seminarski rad ima vrijednost u ukupnoj ocjeni koje se kreće od 16 do 30 bodova. Manje od 16 znači da mora ispraviti ili pisati novi rad.
04. Prepisivanje tuđih radova ili izvora literature ili slično povlači sankciju u vidu negativne ocjene rada. Ovo se studentu obrazlaže.
05. Radovi se predaju isključivo u elektronskom obliku i najmanje 10 dana prije prijavljenog ispita. Studenta se informira o ocjeni rada.
06. Rad mora biti tehnički uređen, s potrebnim informacijama i imati strukturu koja nije kruta ali mora sadržavati temelje sastavljanja rada.
07. Rad može biti u tekst obliku (Word), u obliku prezentacije (Power Point) i u obliku video zapisa (AVI, MPG, WMV) po odluci nastavnika.
08. Rad u Word obliku mora imati 12-15 stranica A4, sve margine 2.5 cm, font TNR 12 standard, prored single, uz max 3 x 1/3 stranice prikaza.
09. Rad u Power Point obliku mora imati najmanje 20 a najviše 25 slideova sa sadržajem kojim se u naznakama detaljno elaborira zadana tema.
10. Rad u video formatu (AVI, MPG, WMV) može trajati najviše 10 minuta uz sve elemente movie prikaza sa sadržajem na zadanu temu rada.
11. Nastavnik ima pravo zatražiti javnu elaboraciju seminarskog rada pred studentima u slučajevima koje smatra osobito važnim.
12. Ukoliko student odbije javnu elaboraciju, smatra se da je povukao seminarski rad i mora ispraviti ili pisati novi rad.
13. Nastavnik ima pravo studentu na usmenom ispitu postavljati pitanja iz seminarskog rada i ne mora to posebno obrazlagati.
14. Jednom pozitivno ocijenjen seminarski rad trajno se priznaje, sve dok je student suglasan s dobivenom ocjenom seminarskog rada.
15. Način referenciranja literature može se vidjeti na: http://www.dbonacin.com/DOBROMIR/STUD/TxRefe1.html.

PRAVILA ZA CASE STUDY METODE RADA, RADIONICE I RAD NA TERENU

Za sve oblike vježbi i seminara u obliku CSM, radionica, zadaća na terenu i slično vrijede slijedeća pravila:
01. Studenti nisu oslobođeni obveze sudjelovanja u tim aktivnotima. To vrijedi i za izvanredne studente.
02. Naprijed navedeno znači da zbog odsutnosti student nema pravo zahtijevati drugačiji tretman nego da je u cijelosti sudjelovao.
03. U opravdanim slučajevima CSM i radionice mogu se na prijedlog studenta zamijeniti aktivnim originalnim radom na terenu.
04. Rad na terenu uključuje prikupljanje informacija o zadanoj temi u konkretnim uvjetima (sp. organizacija, sp. događaj, seminar,...).
05. Rezultat rada na terenu se iskazuje na jedan od tri oblika naveden u "Pravilima za seminarski rad" uz odobrenje nastavnika.
06. Aktivnost kod CSM i radionica je modulirani interaktivni sadržaj koji studentu omogućava usvajanje i iskazivanje znanja i vještina.
07. Studenti će planski i sustavno biti uključivani u takav rad na način da svaki dobije priliku iskazati svoje interese i znanja.
08. Student može izbjegavati sudjelovanje određenog tipa u nekoj od aktivnosti, ali se to evidentira i utječe na konačni ishod.
09. Interaktivne metode rada s finalnim seminarom studenta zajedno ulaze sa max 40 bodova u konačnu ocjenu (0d ukupno max 100).
10. Posebno će se nastojati favorizirati timski rad, komunikacija, vještina organiziranja, liderstvo, suradnja i izražavanje.
11. U posebnim situacijama više studenata može realizirati zajednički projektni sadržaj, s jasnim planskim udjelom svakoga od njih.
12. U takvoj situaciji, vrednovanje pojedinaca bit će neovisno o interakciji preuzetih formalnih uloga unutar zajedničke zadaće.
13. Studenti imaju pravo predlagati buduće tematske okvire ovih sadržaja u skladu s planom i programom kolegija.
14. Nastavnik je u obvezi studentu staviti na uvid finalnu ocjenu i bodove tih sadržaja, te obrazložiti razloge ako to student zahtijeva.